Pravidla soutěže | Nepřehlédnutelná díla od Jackoba
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Soutěž o masku Iron Mana“

 

Smyslem tohoto statutu je ustanovení pravidel marketingové soutěže „Soutěž o masku Iron Mana“ (dále jen „soutěž“).

 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je BARBORA LHOTKOVÁ

Sídlo podnikání: Boleslavská 88, Tišice, 277 15. (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 

Celá soutěž bude probíhat v termínu od 09. 11. 2020 20.00 do 19. 11. 2020 16.00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) a na území České Republiky.

 

 1. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

 

 1. 1. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv uživatel Facebooku či Instagramu, který v době konání soutěže splní podmínky soutěže: okomentuje soutěžní post na Facebooku sochyzkovucz či Instagramu sochyzkovucz, ve svém komentáři splní zadání soutěže: “Označ kamaráda, který by tuhle masku doma ocenil a veřejně post sdílej.” a bude sledovat facebookový profil sochyzkovucz či instagramový profil sochyzkovucz.

 

 1. 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

 

 1. 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

 

 1. 4. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

 

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI

 

III. 1. Uživatel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:

 

 1. a) okomentuje soutěžní post na Facebooku sochyzkovucz či Instagramu sochyzkovucz a komentářem splní zadání soutěže: “Označ kamaráda, který by tuhle masku doma ocenil a veřejně post sdílej.” Odpovědí soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.

 

 1. b) Bude sledovat facebookový profil sochyzkovucz či instagramový profil sochyzkovucz. Instagramový či facebookový účet soutěžícího užitý k registraci touto formou do soutěže je tím přístupný ke kontaktování v případě výhry. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V platném znění) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.

 

III. 2. Soutěžící se mohou soutěže účastnit opakovaně, celkově však každý soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednou.

 

 1. URČENÍ VÝHERCŮ

 

 1. 1. Výherci budou vybráni nejpozději do 19. 11. 2020 ze soutěžících, kteří se zúčastnili na Facebooku. Výherci budou vybráni odbornou porotou složenou ze zástupců organizátora a pořadatele na oficiálním instagramovém a facebookovém účtu Sochy z kovu (sochyzkovucz a sochyzkovucz)

 

 1. 2. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti na účet použitý k registraci do soutěže, aby poskytli organizátorovi své jméno, adresu, telefonní a emailový kontakt. Výherce bude po poskytnutí těchto údajů zároveň vyhlášen Pořadatelem či Organizátorem prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem.

 

 1. 3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.

 

 1. 4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečně vybrán náhradní výherce.

 

 1. 5. V případě, že vybraný účastník soutěže nedodá požadované údaje do 48 hodin od kontaktování, bude dodatečně vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

 

 1. 1. Výhrou v soutěži je výrobek z kovu: maska Iron Mana a 10% sleva na jednu objednávku na e-shopu https://www.sochyzkovu.cz/e-shop/.

 

 1. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER

 

 1. 1. 1. Výběr výherce proběhne nejpozději 21. 11. 2020. Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou neprodleně po výběru prostřednictvím instagramového či facebookového účtu s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži.

 

 1. 2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži, a to nejpozději do 48 hodin po kontaktování a poskytnout organizátorovi soutěže požadované údaje. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců.

 

 1. 3. Výhra bude předána osobně či poštou, po předání údajů Organizátorovi soutěže.

 

 1. 4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

 

 1. 5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na výhru. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 

 1. 6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude–li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.

 

 1. 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.

 

VII.

V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.

 

VIII.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry. Na výhru se nevztahuje záruční doba, ani její uplatnění.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

 

 1. 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

 

 1. 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře.

 

 1. 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na odkazu z facebookového soutěžního postu profilu Jackob sochy z kovu (sochyzkovucz).

 

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

 1. 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.

 

 1. 2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.

 

 1. 3. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací.

 

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

 

Vyplněním údajů v soutěžním emailu dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící:

 

 1. a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora a pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a email a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 2 měsíců. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem pořadatel a zpracovatelem organizátor. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

 

 1. b) Účastník soutěže má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže je oprávněn zpracovávat jako zpracovatel organizátor, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností 2 o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník soutěže obrátit na pořadatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a neúplnou adresu (obec) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

 1. c) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.

 

V Praze dne 9. 11. 2020

Barbora Lhotková

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah